Danh hiệu

Hệ thống điểm

You earn reputation when people vote on your posts

 • +2
  create a question
 • +5
  question is voted up
 • +10
  answer is voted up
 • +15
  câu trả lời được chấp nhận

Hệ thống Huy hiệu

You earn reputation when people vote on your posts

Professor
1500
điểm yêu cầu
Với bạn có thể làm:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Bình chọn để đóng, mở lại hoặc di chuyển câu hỏi

Edit other people's answers

Vote down (costs 1 point on answers)

Leave comments

Vote up

Vice Professor
500
điểm yêu cầu
Với bạn có thể làm:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Bình chọn để đóng, mở lại hoặc di chuyển câu hỏi

Edit other people's answers

Vote down (costs 1 point on answers)

Leave comments

Vote up

Doctor
200
điểm yêu cầu
Với bạn có thể làm:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Bình chọn để đóng, mở lại hoặc di chuyển câu hỏi

Edit other people's answers

Vote down (costs 1 point on answers)

Leave comments

Vote up

Reviewer
150
điểm yêu cầu
Với bạn có thể làm:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Bình chọn để đóng, mở lại hoặc di chuyển câu hỏi

Edit other people's answers

Vote down (costs 1 point on answers)

Leave comments

Vote up

Supporter
100
điểm yêu cầu
Với bạn có thể làm:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Bình chọn để đóng, mở lại hoặc di chuyển câu hỏi

Edit other people's answers

Vote down (costs 1 point on answers)

Leave comments

Vote up

Train
10
điểm yêu cầu
Với bạn có thể làm:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Bình chọn để đóng, mở lại hoặc di chuyển câu hỏi

Edit other people's answers

Vote down (costs 1 point on answers)

Leave comments

Vote up